сметка

  • 131математичар — (лат. mathematicus) 1. стручњак по математика 2. наставник по математика 3. фиг. сметкаџија …

    Macedonian dictionary

  • 132неоимпресионизам — (грч. neos, лат. impressio) модернистички правец во сликарството што го вовеле француските и белгиските сликари кои (покрај идејата за набљудување на природата) водат сметка и за резултатите од т. н. научно експериментирање неоимпресионистите… …

    Macedonian dictionary